Print

Важно - нова локација MOODLE платформе

Обавештавамо студенте и наставнике да се MOODLE платформа налази на новој адреси:

http://znanje.vaspks.edu.rs
Print

Конкурс за упис студената на основне и мастер струковне студије за шк. 2021/2022., септембар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац

Конкурс за упис студената на основне струковне студије 2021/2022, септембар


К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ (ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)

Академија васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевацуписује у прву годину основних струковних студија:


-Васпитач деце предшколског узраста

број студената који се финансирају из буџета: 22
број самофинансирајућих студената: 90
-Домски васпитач

број самофинансирајућих студената: 20-Васпитач деце јасленог узраста

број студената који се финансирају из буџета: 3
број самофинансирајућих студената: 20

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.


ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.


ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит.
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.
Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

• тест из српског језика и књижевности и
• тест из опште културе и информисаности


Пријемни испит се полаже на српском језику.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА


Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:


• општег успеха постигнутог у средњој школи
• резултата постигнутог на пријемном испиту.


Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.


НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА


Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.


За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.
Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.
ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК траје од 14.09. до 30.09.2021. године


Пријављивање кандидата је: oд 14.09 до 22.09.2021. године од 9 до 12 сати.

Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 12 сати.

Полагање пријемног испита обавиће се 23.09.2021. године и то:

тест из српског језика – 23. 09. 2021. год. од 9 сати,

тест из опште културе-информисаности – 23.09.2021. год. од 10 сати

Објављивање привремених резултата конкурса је до 23.09.2021.године, а коначних резултата 28.09.2021. године.

Упис примљених кандидата обавиће се 30.09.2021.године.


На утврђени редослед из Привремене ранг листе кандидат може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од дана објављивања Привремене ранг листе.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА


Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:


 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита (6000 дин.).

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА


Услови уписа:

Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Број места: 50 студената (самофинасирајући).

Школарина износи 70.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • дужине студирања

  Пријаве за упис подносе се од 20.09. до 09.10.2021. године од 9 до 12 сати у студентској служби.
  Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац кандидат прилаже:

  • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
  • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
  • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
  • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
  • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000,00 дин (на жиро рачун Академије 840-0000002106666-68, Позив на број: 04-742121)


  Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.

  Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Академије васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац или на сајту Одсека.

  Ћирила и Методија 22-24
  37000 Крушевац

  телефони

  Студ. Служба 037 420 761
  Секретар 037 420 760
  Сајт: www.vaspks.edu.rs
  Е пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Print

Привремени распоред часова

Привремени распоред часова за понедељак 11.2.2019.

8.20 Енглески језик -Зорица Јовичић 2

10.00 Основи социјално-педагошке комуникације Липовац М. Власта 4

11.00 Ликовно стваралаштво 4, 6

12. 00 Педагошка документација 6 Липовац М. Власта

Педагошко истраживање 6 Липовац М. Власта

Педагошко-саветодавни рад 6 Липовац М. Власта

Припрема деце за полазак у школу 6 Липовац М. Власта

Print

Висока школа на сајму књига и издаваштва Расинског округа

Print

Пријава испита за Априлски рок

Обавештавају се студенти да је пријава испита за априлски рок
 • 27.3.2017.године прва и друга година од 9 до 13 сати
 • 28.3.2017. године трећа година, апсолвенти и стари програм од 9 до 13 сати
Студент је дужан да са собом понесе индекс.

Самофинансирајући студенти су у обавези да измире три рате школарине до пријаве испита.

Накнадна пријава испита је 12.4.2017. године од 10 до 11 сати. По ценовнику школе накнадна пријава испита износи 600 динара по испиту за студенте који су на буџету и 1500 динара за самофинансирајуће студенте.

 

Cirila and Metodija No. 22-24, 37000 Krusevac
Account : 840-0000002106666-68
Reference number: 04-742121

Republic of Serbia
Academy of Educational and Medical Vocational Studies
Krusevac section

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web design and programing by webmaster @ vaspks.edu.rs

Phones: 037/420-760
037/420-761