Штампа

Конкурс за упис студената на мастер струковне студије 2019/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
Број:02-46/2019
Датум:03.10.2019. год.
Крушевац

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.
Број места: 25 студената (самофинасирајући).
Школарина износи 70.000,00 динара.
Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:
 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • дужине студирања
Пријаве за упис подносе се од 14.10. до 19.10.2019. године од 9 до 13 сати у студентској служби.
Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац кандидат прилаже:
 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 1.000,00 дин (на жиро рачун Академије 840-0000002106666-68)
Ранг листа примљених кандидата биће објављена 21. октобра 2019. године.
Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.
Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Академије васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац или на сајту Одсека.
Штампа

Почетак школске 2019/20. год.

Нова школска година за све студенте почиње у уторак 1.10.2019. године по следећем распореду:
9:30- трећа година
11:30- друга година
13:00 - прва година, Свечани пријем
Врло је важно да сви студенти дођу тог дана како би изабрали изборне предмете.
Штампа

КОНКУРС 2019 / 2020 - трећи рок

ТРЕЋИ – СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРСНИ РОК
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, уписује на студијске програме:

 • васпитач деце предшколског узраста – 17 студената на буџету, и 70 самофинансирајућих студената,
 • домски васпитач – 3 студента на буџету, 20 самофинансирајућих студената,
 • васпитач деце јасленог узраста – 4 студента на буџету, и 20 самофинансирајућих студената. 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 еура.

ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Сви кандидати подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује комисија на основу: посебног испита и лекарског уверења.

Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних струковних студија полажу класификациони испит, и то:

 • тест из српског језика и књижевности
 • тест опште културе и информисаности.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријављивање кандидата је: од 17.09. до 24.09.2019. године од 9 до 12 сати.
Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 12 сати.

Полагање класификационог испита обавиће се 25. септембра 2019. године и то:

 • тест из српског језика – 25. септембар 2019. год. од 9 сати,
 • тест из опште културе-информисаности – 25. септембар 2019. год. од 11 сати
Прелиминарна ранг листа биће објављена истог дана а коначна 27.09.2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије - оригинал на увид),
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (фотокопије - оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности и пријемног испита (6.000 дин. на жиро-рачун Школе 840-0000002106666-68).
Штампа

КОНКУРС 2019/2020 други рок

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ
ОДСЕК КРУШЕВАЦ
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, уписује на студијске програме:

 • васпитач деце предшколског узраста – 23 студената који се финансирају из буџета и 70 самофинансирајућих студената,
 • домски васпитач - 4 студената који се финансирају из буџета и 20 самофинансирајућих студената,
 • васпитач деце јасленог узраста - 5 студената који се финансирају из буџета и 20 самофинансирајућих студената.
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.

ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Сви кандидати подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује комисија на основу: посебног испита и лекарског уверења. 
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних струковних студија полажу класификациони испит, и то:

 • тест из српског језика и књижевности
 • тест опште културе и информисаности.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на Високу школу струковних студија врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи,
 • резултата постигнутог на класификационом испиту.

Избор кандидата обавља се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на класификационом испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат оствари на класификационом испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу резултата постигнутих на класификационом испиту и општег успеха у средњем образовању, а на основу јединствене ранг листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.
За упис на студије утврђује се јединствена ранг-листа за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. 
Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.
Кандидат може бити уписан на терет Буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за високу школу.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом за високу школу.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места из српског језика на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, односно на међународном такмичењу, не полаже класификациони испит из српског језика. Таквом кандидату вреднује се класификациони испит из српског језика са максималних 30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су Школи поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.
У случају да се кандидати не могу разликовати по овим мерилима, одлуку о њиховом избору доноси орган Школе надлежан за спровођење конкурса.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уместо њега уписати другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг-листи, у року утврђеном овим конкурсом.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 26.08. до 06.09.2019. године 

Пријављивање кандидата је: oд 26.08 до 31.08.2019. године од 9 до 12 сати.
Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 13 сати.
Полагање класификационог испита  обавиће се 02.09.2019. године и то:

 • тест из српског језика –  02.09.2019. год. од 9 сати,
 • тест из опште културе-информисаности – 02.09.2019. од 11 сати

Објављивање привремених резултата конкурса је 02.09.2019.године до 14 сати, а коначних резултата 05.09.2019. године.
Упис примљених кандидата обавиће се 06.09.2019.године.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • доплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита (6.000 дин.).

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ-ЛИСТИ није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор председнику Академије, у року од 3 дана од објављивања ранг-листе.
Решавање по приговору биће објављено 05.09.2019. године.

Ћирила и Методија  22-24
37000 Крушевац
телефони
Студ. Служба 037 439 754
Секретар 037 423 050
Fax : 037 420 761
Сајт: www.vaspks.edu.rs
Е пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Штампа

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се сви студенти да је текући рачун 
АКАДЕМИЈЕ ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ
следећи: 840-0000002106666-68

За све будуће уплате користите искључиво горе наведени текући рачун.
Штампа

Коначна ранг листа - први уписни рок

Упис ће се обавити у петак 05.07.2019. и понедељак 08.07.2019. године по следећем распореду:

ПЕТАК 05.07.2019. године кандидати на смеру Васпитач деце предшколског узраста на буџету

 • од 09 до 10 сати кандидати од броја 1 до 20
 • од 10 до 11 сати кандидати од броја 21 до 40

ПОНЕДЕЉАК 08.07.2019. године кандидати на свим смеровима

 • од 09 до 10 сати кандидати од броја 41 до 57 на смеру Васпитач деце предшколског узраста на буџету
 • од 10 до 11 сати сви кандидати на будџету смер ДОМСКИ ВАСПИТАЧ, сви кандидати на будџету смер ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

НАПОМЕНА:

Кандидат који је стекао право на упис а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму (смеру) не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега следећег кандидата према распореду на коначној ранг листи одређеног студијског програма (смера).

Потребна документација за упис:
 • оригинална документа (сведочанства и диплома),
 • два ШВ обрасца за школску 2019/2020. годину (добијају се у Школи),
 • индекс (добија се у Школи),
 • две фотографије 3.5 х 4.5 cm,
 • уплата уписнине у износу од 3.000,00 дин. (сви плаћају)

 


Смер: Васпитач деце предшколског узраста

буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех изсред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Миодраговић

Марија

Драган

1

37,78

25

30

55

92,78

2.

Ђурђановић

Анђела

Саша

1

36,72

24

29

53

89,72

3.

Машовић

Селма

Ибрахим

1

37,50

23

27

50

87,50

4.

Воштић

Наташа

Предраг

1

34,32

24

26

50

84,32

5.

Ђорђевић

Милена

Ненад

1

35,20

23

24

47

82,20

6.

Вилимоновић

Јана

Дејан

1

33,18

22

26

48

81,18

7.

Павловић

Јована

Драган

1

39,52

15

26

41

80,52

8.

Лукић

Кристина

Горан

1

32,02

17

30

47

79,02

9.

Милић

Марија

Дејан

1

31,76

19

28

47

78,76

10.

Лисинац

Анђела

Ненад

1

30,26

23

24

47

77,26

11.

Драшковић

Вида

Владан

1

28,88

22

26

48

76,88

12.

Станковић

Николина

Владица

1

26,08

23

27

50

76,08

13.

Вуковић

Ана

Зоран

1

28,92

19

28

47

75,92

14.

Томић

Сања

Зоран

1

35,38

20

20

40

75,38

15.

Милојковић

Катарина

Дејан

1

29,30

23

23

46

75,30

16.

Левић

Сања

Жарко

1

29,18

21

24

45

74,18

17.

Радуловић

Емилија

Иван

1

40,00

8

25

33

73,00

18.

Крстић

Андреа

Ивица

1

27,88

17

28

45

72,88

19.

Мирковић

Јана

Милан

1

27,84

17

28

45

72,84

20.

Милић

Марта

Славиша

1

28,74

20

24

44

72,74

21.

Давидовић

Јелена

Владимир

1

25,42

19

28

47

72,42

22.

Лапчевић

Љубица

Ненад

1

26,20

18

28

46

72,20

23.

Миљковић

Јана

Драгољуб

1

33,20

15

24

39

72,20

24.

Пуношевац

Ана

Дејан

1

29,02

17

26

43

72,02

25.

Црноглавац

Милица

Горан

1

25,70

20

26

46

71,70

26.

Стошић

Александра

Светислав

1

28,18

20

23

43

71,18

27.

Јовановић

Невена

Мирољуб

1

29,06

16

26

42

71,06

28.

Васић

Стефан

Радослав

1

25,70

20

25

45

70,70

29.

Ђокић

Данка

Златко

1

34,34

17

19

36

70,34

30.

Ивезић

Марија

Милош

1

25,90

18

26

44

69,90

31.

Јоксић

Кристина

Саша

1

25,56

17

27

44

69,56

32.

Пећанац

Нађа

Иван

1

25,46

22

22

44

69,46

33.

Обрадовић

Невена

Славиша

1

34,32

15

20

35

69,32

34.

Срећковић

Андреа

Ненад

1

34,88

17

17

34

68,88

35.

Недић

Маријана

Драган

1

28,74

17

23

40

68,74

36.

Миловановић

Милена

Света

1

31,98

17

19

36

67,98

37.

Стојановић

Милена

Љубиша

1

25,98

20

22

42

67,98

38.

Благојевић

Милица

Ненад

1

32,78

16

19

35

67,78

39.

Марић

Кристина

Славиша

1

24,74

18

24

42

66,74

40.

Подгорац

Данијела

Зоран

1

32,58

19

15

34

66,58

41.

Михајловић

Светлана

Драган

1

23,50

17

26

43

66,50

42.

Врекић

Сузана

Срећко

1

23,96

14

28

42

65,96

43.

Милосављевић

Анђела

Добривоје

1

31,22

19

15

34

65,22

44.

Ђорђевић

Александра

Драгољуб

1

22,84

17

24

41

63,84

45.

Милићевић

Христина

Милован

1

24,80

14

25

39

63,80

46.

Милосављевић

Ана

Саша

1

29,74

11

23

34

63,74

47.

Марковић

Андријана

Ивица

1

22,84

16

24

40

62,84

48.

Богосављевић

Сузана

Живојин

1

22,06

17

23

40

62,06

49.

Исаиловић

Матрина

Радован

1

24,02

16

22

38

62,02

50.

Мишковић

Маша

Дејан

1

29,06

17

15

32

61,06

51.

Јовановић

Сања

Саша

1

28,00

14

17

31

59,00

52.

Вулић

Миона

Срђан

1

25,06

15

18

33

58,06

53.

Миљковић

Ивана

Дејан

1

27,32

10

17

27

54,32

54.

Мијајловић

Сања

Миодраг

1

24,66

12

16

28

52,66

55.

Ристић

Невена

Србољуб

1

23,88

13

15

28

51,88

56.

Милићевић

Јована

Зоран

1

26,80

9

16

25

51,80

57.

Ристић

Марија

Данијела

1

23,16

16

12

28

51,16

 

Смер: Домски васпитач

буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех изсред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Ужаревић

Лидија

Зоран

1

39,70

26

29

55

94,70

2.

Радојковић

Андреа

Александар

1

35,66

24

29

53

88,66

3.

Петровић

Магдалена

Слободан

1

38,64

20

26

46

84,64

4.

Трифуновић

Милош

Милутин

1

33,38

22

27

49

82,38

5.

Николић

Ина

Мирољуб

1

23,72

24

27

51

74,72

6.

Рајић

Жељко

Бојан

1

23,46

12

16

28

51,46


Смер: Васпитач деце јасленог узраста

буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех изсред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез. ТОК

Ук.

1.

Миленовић

Невена

Радиша

1

32,94

22

20

42

74,94

2.

Милојевић

Марта

Александар

1

31,76

17

25

42

73,76

3.

Вељковић

Милица

Мирослав

1

26,94

19

24

43

69,94

4.

Илић

Марија

Гордана

1

21,90

22

26

48

69,90

5.

Савић

Невена

Миодраг

1

23,32

11

17

28

51,32

 

 

 

Штампа

Свечана додела диплома 2019.

Свечана додела диплома је у четвртак 04.07.2019. и то :

 • од 10 сати Основне студије
 • од 12 сати Специјалистичке студије

Потребно је због уписа и потписивања доћи од 08 до 09.30 сати (основне студије) а од 10 до 11.30 сати (специјалистичке).

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
текући рачун : 840-0000002106666-68
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 037/420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754